Derde zondag na Epifanie: de rabbi van Nazareth

Zondag 23 januari vieren we de derde zondag na Epifanie.

De evangelie lezing gaat over het spreken en preken van Jezus in de synagoge van Nazareth, zijn geboortestad.

Evangelie: Lucas 4, 14-21

El Ghriba synagoge, Djerba, Tunesië, foto Issam Barhoumi. Bron: Wikimedia commons, CC-BY-SA 4.0.

Overweging:

“Hij leerde in hun synagogen’ is een mooi en rijk boekje van de Joodse leraar Pinchas Lapide. Als Jood heeft hij zijn gehele leven studie gemaakt van het Nieuwe Testament. Als joodse nieuwtestamenticus schrijft hij:  

“Ik zie geen reden om voorbij te gaan aan een licht van het Jodendom, zoals de Rabbi van Nazareth dat was, alleen omdat ik met enkele van de christelijke Christus -beelden niet uit de voeten kan”.

In de slotwoorden van zijn boekje schrijft hij over de kern van de rabbijnse prediking: ‘.. de Torah (de eerste vijf boeken van ons Oude Testament) begint met een liefdesdaad en eindigt met een liefdesdaad van God: 

Hij maakt voor het eerste mensenpaar de kleren (Genesis 3, 21) en de laatste zinsnede verhaalt hoe God Mozes heeft begraven (Deuteronomium 34,6). 

In precies dezelfde zin luidt het in het commentaar op het gebod ‘de Heer uw God zult gij liefhebben (Deuteronomium 11, 13): 

‘Alles wat ge doet, zult ge slechts uit liefde doen!’.

Jezus, de rabbi van Nazareth, staat in de rijke traditie van de Torah en de profeten. 

Matteus (22, 34 – 40) laat zo Jezus aan het woord:                                                               

34 Nadat de farizeeën hadden vernomen 

dat Hij (Jezus) de sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen ze bij elkaar. 

35 Om Hem op de proef te stellen vroeg een van hen, een wetgeleerde: 

‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’ 

37 Hij antwoordde: 

‘Heb de Heer, uw God, lief 

met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 

38 Dat is het grootste en eerste gebod.

39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 

40 Deze twee geboden zijn de grondslag 

van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Voorbede

God van alle leven,

U bidden wij dat liefde het laatste woord mag hebben.

Amen.

Contact

Als u een gesprek met de pastoor wilt, kunt u hem altijd bellen dan wel een bericht via de mail sturen. 

 

 


 

U kunt onze parochie in deze moeilijke tijd steunen via onderstaande Tikkie, of door een bijdrage op rekening  NL41INGB 0000 385245 ten name van Kerk-en Armenbestuur OK Gemeente Delft.

Directe link voor de Tikkie: https://tikkie.me/pay/OKKDELFT/dYnrEJnVDeyNJiAb4moU7N

 

 

 

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties