De Vijverhof

St. Bejaardenzorg in Oecumenische Geest ‘De Vijverhof’

 

In 1962 werd het kleine en verouderde Lutherse rusthuis gelegen aan de Nieuwe Langedijk opgeheven. Er kon ook toen al, landelijk en dus ook in Delft en omgeving, niet worden voldaan aan de groeiende behoefte aan opvang van ouderen.

De kerkenraad van de Lutherse Gemeente zond op 31 oktober 1964 een brief aan B&W van Delft met een verzoek om bouwgrond ten behoeve van een nieuw bejaardencentrum. Op 2 april 1965 werd vanuit de Lutherse Gemeente de Stichting voor Bejaardenzorg in Oecumenische Geest in het leven geroepen. Later werden in het bestuur ook twee Hervormden, een Doopsgezinde en een Oud-Katholiek opgenomen. 

Vanaf het begin was het duidelijk dat, om economische redenen, de omvang van een nieuw centrum veel groter zou moeten zijn dan uitsluitend voor de Lutherse ouderen noodzakelijk was. Het bestuur werd later nog uitgebreid met een Gereformeerd en een Christelijk Gereformeerd lid. De oecumene werd hier gestimuleerd door de economie. In de statuten werd de relatie met de diverse diaconieën en kerkbesturen vastgelegd. Eind 1972 werd met de bouw begonnen.

 

Het complex gelegen aan het Zagwijnpad 1 omvat 136 woningen, te weten 116 tweekamerwoningen en 20 driekamerwoningen alsmede enkele dienst- en recreatieruimten. In ‘De Vijverhof’ functioneert een bewonerscommissie van negen leden; zij vervult een brugfunctie tussen de bewoners, de drie personeelsleden en het bestuur. Op dit moment loopt het project ‘groot onderhoud’, dit vraagt veel aandacht van het bestuur. Het blijkt steeds weer moeilijk om bestuursleden te vinden vanuit de participerende kerken.

De bewoners weerspiegelen de samenstelling van de Delftse bevolking. Recreatieve activiteiten vinden plaats buiten de verantwoordelijkheid van het bestuur. Dit geldt ook voor de geestelijke verzorging van de bewoners. Twee predikanten van respectievelijk de Evangelisch Lutherse en de Gereformeerde kerk vervullen structureel pastorale taken voor de bewoners. Er worden ook diensten verzorgd door kerkgenootschappen die niet in het bestuur zijn vertegenwoordigd.

Eigenaar van het complex is HABION te den Bilt (een stichting voor de bouw van ouderenhuisvesting). ‘De Vijverhof’ huurt en exploiteert het complex. Binnen het bestuur zijn twee commissies gevormd respectievelijk voor ‘personele en sociale zaken’ en een ’technische commissie’. Namens onze kerk heeft ondergetekende zitting in de ‘commissie voor personele en sociale zaken’ van ‘De Vijverhof’.

Tonny Molijn - Dekker

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties