Uit de oecumene oktober 2013

De Raad van Kerken Delft (RvK Delft) stuurde onderstaande (aangepaste) boodschap om die door te geven aan u. Als kerken, aangesloten bij de RvK Delft leven wij mee met het wel en wee dat plaats vindt in ons aller kerkelijk leven. Dat omvat ook onze mooie kerkgebouwen. Vandaar een speciale aandacht voor een wel heel prominent gebouw door de eeuwen heen: De Nieuwe Kerk, en voor de restauratie ervan.            (RV)

Op dit moment ondergaat de Nieuwe Kerk Delft een grondige restauratie. Vele jaren van voorbereiding en intensieve pogingen om subsidies rond te krijgen zijn hieraan voorafgegaan. Het Rijk, de Provincie en de Gemeente nemen de financiering van dit belangrijke project grotendeels voor hun rekening. Tegelijk wordt de inrichting van de Kerk op een aantal punten aangepast voor een beter kerkelijk gebruik, maar vooral ook om de Kerk toegankelijker te maken voor breder maatschappelijk en cultureel gebruik. Zo kan de kerkelijke gemeente het gebouw zelfstandig blijven exploiteren en dat is wezenlijk voor het in stand houden van het kerkelijk gebruik.

Voor de restauratie en herinrichting van de Kerk moet, naast de subsidies, nog 3 miljoen euro worden bijeengebracht. Op verzoek van de Hervormde Gemeente van Delft en na overleg met de aangesloten Kerken heeft de RvK Delft besloten dit project te ondersteunen en onder de aandacht te brengen. Belangrijkste argument daarbij is dat de Nieuwe Kerk, naast andere functies, bij de Delftse samenleving symbool staat voor het kerkelijk leven in Delft.

Details over het project kunt u vinden op de website van de RvK Delft. Ook is een brochure beschikbaar met alle gegevens. U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekening NL27 RABO 0135423791 onder vermelding van: Restauratie Nieuwe Kerk Delft. De Stichting Fondswerving is aangemerkt als culturele ANBI. Wilt u meer informatie of hebt u een vraag? Neem gerust contact op of bezoek www.restauratienieuwekerkdelft.nl. Uw steun aan dit project stellen wij zeer op prijs.

Stichting Fondswerving Restauratie Nieuwe Kerk Delft, Markt 80, 2611 GW Delft. Contactpersoon: Lieuwe Boersma (secretaris) Tel. 06-20527506.

Oud-Katholieke parochie HH Maria en Ursula, Bagijnhof 21, 2611 AN Delft

 Techniek: Sync. Creatieve Producties